top of page
Baltyckie Logo.png

Polityka prywatności witryny www.baltyckie.eu

Gdy dokonujesz rezerwacji na naszej stronie internetowej, w ramach tego procesu zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz, takie jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do działań związanych z realizacją transakcji.

 

Gromadzimy dane osobowe i pozostałe w następujących celach:

 • świadczenia usług i zarządzania nimi;

 • zapewnienia stałej obsługi klienta i wsparcia technicznego naszym użytkownikom;

 • do kontaktowania się z naszymi gośćmi i użytkownikami za pomocą ogólnych lub spersonalizowanych powiadomień o usługach i wiadomości promocyjnych;

 • do tworzenia zagregowanych danych statystycznych i innych zagregowanych i / lub wywnioskowanych informacji nieosobowych, które są wykorzystywane przez nas lub naszych partnerów biznesowych do świadczenia i ulepszania naszych odpowiednich usług;

 • zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Nasza firma korzysta z hostingu na platformie Wix.com. Wix.com udostępnia nam platformę internetową, za pośrednictwem której prowadzimy sprzedaż naszych produktów i usług. Twoje dane mogą być przechowywane w pamięci danych, bazach danych i ogólnych aplikacjach Wix.com. Twoje dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach Wix.com za zaporą firewall.  

 

Wszystkie bramki bezpośrednich płatności oferowane przez Wix.com i używane przez naszą firmę stosują się do standardów ustalonych przez PCI-DSS według zaleceń PCI Security Standards Council, organizacji powołanej przez Visa, MasterCard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS zapewniają bezpieczne przetwarzanie danych kart kredytowych przez nasz sklep i dostawców usług.

 

Możemy kontaktować się z Tobą w sprawach dotyczących Twojego konta, rozstrzygania sporów, pobierania opłat lub innych należnych kwot, badania opinii za pomocą ankiet lub kwestionariuszy, wysyłania informacji dotyczących naszej firmy lub w innych przypadkach, gdy kontakt z Tobą jest konieczny do wykonania zawartej między nami umowy, a także w związku z obowiązującymi przepisami i w sprawie innych umów między nami. W tych celach możemy kontaktować się z Tobą za 

 

Jeśli nie chcesz, aby nasza firma przetwarzała Twoje dane, skontaktuj się z nami pod adresem recepcja@baltyckie.eu lub wyślij nam wiadomość pocztą na adres: ul. Wyspiańskiego 5, 84-120 Władysławowo

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, dlatego sugerujemy regularne przeglądanie jej treści. Zmiany i wyjaśnienia wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na stronie internetowej. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej polityce, opublikujemy w tym miejscu informacje, że polityka została zaktualizowana, aby każdy użytkownik był świadomy, jakie dane zbieramy, jak je wykorzystujemy oraz w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, je ujawniamy. 

 

Jeśli chcesz uzyskać dostęp, poprawić, zmienić lub usunąć jakiekolwiek dane osobowe, które posiadamy na Twój temat, skontaktuj się z  administratorem danych  pod adresem recepcja@baltyckie.eu lub wyślij nam wiadomość pocztą na adres: ul. Wyspiańskiego 5, 84-120 Władysławowo, 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Weronika Elwart Apartamenty Bałtyckie Vision Drafting Services Australia z siedzibą we Władysławowie przy ul. Wyspiańskiego 5, NIP 5871662310. 

Regulamin Pobytu

 1.  Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 10:00.

 2. Liczba dni pobytu określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którą Gość otrzymuje e-mailem po dokonaniu wpłaty zadatku. Pozostałą kwotę Gość wpłaca w dniu przyjazdu, przed odbiorem kluczy.

 3. Uiszczenie opłaty za pobyt jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 4. Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi. 

 5. W godzinach 22:00 do 07:00 w apartamentach i domkach obowiązuje cisza nocna.

 6. Osoby odwiedzające Gości zobowiązane są opuścić obiekt do godziny 22:00. 

 7. Nocowanie osób odwiedzających Gości jest zabronione, chyba że kwestia ta będzie uzgodniona z gospodarzem. 

 8. Pobyt zwierząt bez uzgodnienia z gospodarzem jest zabroniony. 

 9. Gospodarz wyznacza miejsce postoju pojazdu Gościa. 

 10. Gość ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia kwatery i jej wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada (np. dzieci). 

 11. Gość powinien powiadomić gospodarza o powstaniu szkody w kwaterze i na posesji lub o jej stwierdzeniu. 

 12. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości. 

 13.  Gość otrzymuje do swojej dyspozycji klucze które zobowiązany jest zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie lub zniszczenie kluczy nakłada na niego obowiązek zapłaty za wymianę zamku w wysokości 150,00 zł. 

 14. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie gospodarz ma prawo wymówić kwaterę w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat. 

 15. Opłata za wyrządzone szkody lub niestosowanie się do regulaminu zostanie pobrana z kaucji, a jeżeli wysokość kaucji nie jest wystarczająca lub nie została uiszczona gość zobowiązany jest dopłacić resztę. 

Regulamin pobytu ze zwierzętami

 1. Na terenie obiektu mogą przebywać tylko zwierzęta domowe (psy nieagresywne i koty).

 2. Właściciel zwierzęcia oświadcza, iż zwierzę przjeżdżające na teren obiektu jest zdrowe i nie stanowi zagrożenia dla ludzi i innych zwierząt.

 3. W mieszkaniach, domkach i poza nimi, zwierzę musi być w towarzystwie opiekuna, wyprowadzającego je na smyczy i jeżeli zwierzę bywa agresywne w kagańcu.

 4. Posłanie dla zwierzęcia zobowiązuje się posiadać Właściciel.

 5. Niedopuszczalne jest korzystanie z ręczników i pościeli na potrzeby zwierząt. Zabrania się przebywania zwierząt na łóżku oraz sofach, a także załatwiania potrzeb fizjologicznych w obrębie pokoju i innych wnętrz.

 6. W przypadku zabrudzenia wnętrz pokoju (takich jak pościel, materac, lub inne wyposażenie) przez przebywające w nim zwierzę, Właściciel zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z odpowiednią naprawą lub czyszczeniem. 

 7. Właściciel ponosi także odpowiedzialność materialną za szkody dokonane przez należące do niego zwierzę.

 8. W sytuacji, gdy zwierzę wyraźnie zakłóca pobyt pozostałych Gości, stanowi zagrożenie dla otoczenia, lub też niszczy wnętrza i wyposażenie, obiekt zastrzega sobie prawo do interwencji polegającej na wejściu do pokoju danego Gościa (wraz z odpowiednimi służbami, jeśli zajdzie taka potrzeba) oraz transportu zwierzęcia do najbliższego schroniska. Koszty wynikające z tych działań pokrywa Właściciel problematycznego zwierzęcia.

 9. Właściciele zwierzęcia zobowiązują się do regulaminowego przestrzegania ciszy nocnej oraz niezakłócania spokoju innych Gości.

 10. Właściciel zobowiązuje się do sprzątania nieczystości pozostawione przez zwierzę. W recepcji dostępne są odpowiednie woreczki na odchody.

 11. Pobyt zwierząt jest płatny - 25 zł za noc za każde zwierzę

Postępowanie reklamacyjne

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług lub w innym zakresie.

 2. Pensjonat ma obowiązek świadczyć usługi bez jakichkolwiek uchybień i innych wad.

 3. Reklamacja może zostać złożona przez Gościa na przykład:

  1. pisemnie na adres pensjonatu

  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: recepcja@baltyckie.eu

 4.  Zaleca się podanie przez Gościa w opisie reklamacji:

  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia uchybienia czy innej wady oraz

  2. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez pensjonat. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 5. Pensjonat ustosunkuje się do otrzymanej od Gościa reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Gość w tym celu podał adres e-mail. Hotel udzieli Gościowi odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Zawarcie Umowy za pośrednictwem serwisu rezerwacyjnego
i odstąpienie od umowu

 1. Gość jest uprawniony do zawarcia Umowy z Pensjonatem za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego (zwanego dalej: Systemem), dostępnego na stronie internetowej: www.baltyckie.eu

 2. Gość dokonuje rezerwacji (zwanej dalej: Rezerwacją) poprzez wykonanie wskazanych przez System czynności, w tym wypełnienie formularza rezerwacyjnego (zwanego dalej: Formularzem).

 3. Gość otrzymuje możliwość wyboru oferowanych usług, w tym standardowych noclegów, pakietów i usług dodatkowych.

 4. Ceny przedstawione w Systemie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Za usługi nieobjęte Rezerwacją Gość uiszcza należność bezpośrednio w pensjonacie. 

 5. Po dokonaniu Rezerwacji, pensjonat na życzenie Gościa prześle na wskazany adres e-mail podsumowanie dokonanej Rezerwacji (zwane dalej: Potwierdzeniem Rezerwacji), określające ważność oferty oraz wysokość zadatku za zarezerwowane usługi, którego akceptacja następuje poprzez dokonanie wpłaty zadatku (zwanego dalej: Zadatkiem).

 6. Wpłata Zadatku przez Gościa jest warunkiem potwierdzenia dokonania Rezerwacji, a więc zawarcia Umowy. Umowa zostaje zawarta wyłącznie po zapłacie Zadatku. Zadatek winien zostać zapłacony w terminie wskazanym w Potwierdzeniu Rezerwacji.

 7. Brak wpłaty Zadatku przez Gościa w terminie wskazanym w Potwierdzeniu Rezerwacji uznaje się za rezygnację z dokonanej Rezerwacji i w konsekwencji, że nie doszło do zawarcia między Gościem i pensjonatem Umowy.

 8. Jeżeli warunki rezerwacji nie stanowią inaczej (np. rezerwacja bezzwrotna) Gość jest uprawniony do odstąpienia od Umowy (anulowania potwierdzonej Rezerwacji) na nie mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem 1 doby hotelowej przewidzianego pobytu. W takim przypadku Pensjonat nie zwróci Gościowi wpłaconego zadatku, możliwa jest zmiana terminu rezerwacji na inny  ( termin nowej rezerwacji może być zrealizowany w ciągu 3 miesięcy od daty poprzedniej rezerwacji, w zależności od dostępności  pensjonatu) Odstąpienie od Umowy winno nastąpić na piśmie (na adres pensjonatu ) lub w formie e-mailowej na adres: recepcja@baltyckie.eu

 9. W przypadku, gdy Gość: (I) odstąpi od Umowy na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem 1 doby
  hotelowej przewidzianego pobytu lub (II) nie stawi się w Pensjonacie w zaplanowanym dniu przyjazdu,
  wówczas Zadatek nie podlega zwrotowi a rezerwacja jest anulowana 13. Zgodnie z art. 38 pkt 12
  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Gościowi nie przysługuje prawo do
  odstąpienia od Umowy zawartej na odległość na mocy niniejszego paragrafu (za wyjątkiem
  przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej).

 10. Sprzedawcą jest Weronika Elwart Apartamenty Bałtyckie Vision Drafting Services Australia z siedzibą we Władysławowie przy ul. Wyspiańskiego 5, NIP 5871662310. 

Polityka prywatności
Regulamin pobytu
Regulamin pobytu ze zwierzętami
Postępowanie reklamacyjne
Zawarcie Umowy i odstąpienie
bottom of page